Saturday, September 25, 2010

PETEMPATAN SETINGGAN

Petempatan setinggan secara umumnya merujuk kepada seeorang atau segolongan  orang yang mendiami atau menduduki sesuatu tanah secara haram atau melalui cara yang tidak sah dari segi undang-undang sama ada dengan cara pencerobohan ataupun melalui kaedah-kaedah lain. Petempatan setinggan ini kebiasaannya wujud di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur,Johor Bahru,sabah dan Selangor.Kebanyakkan petempatan setinggan wujud di kawasan-kawasan pantai,bekas lombong,rizab jalan,rizab sungai,rizab kereta api dan kawasan-kawasan pinggiran pantai yang belum dibangunkan. Kewujudan petempatan setinggan ini telah menyebabkan banyak permasalahan berlaku di kawasan tersebut.Terdapat banyak faktor yang telah mendorong kepada kewujudan petempatan ini.Antara faktor yang mendorong wujudnya petempatan ini adalah faktor kemiskinan dan faktor migrasi.
            Faktor yang paling utama wujud petempatan setinggan adalah di sebabkan oleh faktor kemiskinan.Kadar kemiskinan yang tinggi menyebabkan kadar kewujudan petempatan setinggan juga turut meningkat.Menurut Rohana yusof (1997),kemiskinan ditakrifkan sebagai ketidakupayaan  untuk memenuhi keperluan asas yang minimum untuk hidup.Kos sara hidup yang tinggi di kawasan bandar telah memberi tekanan yang besar kepada golongan yang berpendapatan rendah.Keadaan ini menyebabkan golongan tersebut terpaksa mencari altenatif lain untuk menampung keperluan hidup mereka di kawasan bandar.Oleh itu,Petempatan setinggan telah menjadi salah satu alternatif yang terbaik bagi golongan ini untuk menampung kehidupan mereka di kawasan bandar.Tambahan pula, kos sara hidup sering meningkat pada setiap tahun..Peningkatan kos sara hidup ini telah mengakibatkan petempatan setinggan juga menjadi semakin meluas dan bertambah.
Berlaku kemasukan migrasi secara besar-besaran ke kawasan Bandar turut menyebabkan kepada pertambahan  petempatan setinggan.Kebanjiran kedatangan penduduk dalam satu-satu masa tanpa mendapat kawalan daripada pihak kerajaan telah mengakibatkan masalah petempatan setinggan berlaku secara serius.Ini demikian kerana,faktor utama penduduk yang melakukan migrasi dari desa ke bandar adalah untuk mendapatkan atau mencari peluang pekerjaan.Sebelum mereka mendapat pekerjaan,sudah tentu kawasan petempatan setinggan menjadi tumpuan  sebagai tempat tinggal mereka.Kemasukan daripada migrasi antarabangsa juga menyumbang  masalah yang sama dengan migrasi dalaman yang menjadikan petempatan setinggan sebagai tumpuan tempat tinggal mereka di kawasan bandar.Keadaan ini telah mendorong kepada berlaku lambakan petempatan setinggan di kawasan-kawasan bandar utama di negara ini.
Akibat daripada lambakan petempatan setinggan ini,ia telah melahirkan banyak permasalahan yang serius.Terutamanya masalah pencemaran air.Ini demikian kerana, segala pembuangan terus disalurkan kepada sumber-sumber air secara terus.Contohnya,pembuangan sampah sarap,saluran air kumbahan dan sebagainya.Keadaan ini sudah pasti akan mendorong kepada masalah pencemaran air yang serius.Pembuangan sampah sarap yang teruk sudah pasti akan menjejaskan kualiti air sungai yang berhampiran dengan kawasan petempatan tersebut.Malah,ia turut akan memberi kesan kepada sungai-sungai yang lain.Jadi,jelaslah bahawa ‘akibat nila setitik rosak susu sebelanga’. Contohnya,kawasan setinggan di Bandar raya  Kota Kinabalu yang hampir semuanya  menghadapi masalah pencemaran alam sekitar.Pembuangan sampah yang tidak terurus dan pencemaran sungai amat ketara.Pencemaran seperti sungai dan laut amat berbahaya kepada penduduk di Bandar raya Kota Kinabalu kerana sungai merupakan sumber air dan sumber pendapatan kepada penduduk pesisiran pantai Kota Kinabalu.
Disamping itu,penyebaran wabak penyakit juga turut berlaku di kawasan petempatan setinggan.Contohnya penyakit taun dan malaria.Ini diakibatkan oleh sistem saluran yang tidak teratur dan sistematik.Keadaan ini telah menyebabkan  penduduk di kawasan petempatan setinggan mudah menghidap penyakit-penyakit berkenaan.Kedudukan rumah yang rapat-rapat telah menyukarkan pembinaan saluran di jalankan.Secara tidak langsung,keadaan ini telah mendedahkan mereka semua kepada bahaya.Apabila penyakit ini dihidap oleh petempatan setinggan,ia juga akan turut menyebarkan virus penyakit ini ke tempat lain.Keadaan ini akan menyebabkan kes penyebaran wabak penyakit di Negara kita menjadi semakin serius.Keadaan ini turut menyebabkan nama negara kita terjejas dan memberi  kesan negatif kepada pihak-pihak yang terbabit.
Bagi mengatasi masalah ini,pihak kerajaan seharusnya memainkan peranan yang penting dengan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengelakkan permasalahan petempatan setinggan ini menjadi semakin serius.Contohnya,melalui pertambahan pembinaan rumah kos rendah yang mampu dimiliki oleh penduduk petempatan setinggan.Tambahan pula,dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (RM-7),lebih 190,000 unit rumah kos rendah di bina di seluruh negara.Selain itu,pihak kerajaan juga perlu menekankan pembinaan rumah berdasarkan Pelan Induk Urbanisasi bagi mengatasi semua masalah di kawasan bandar di seluruh negara serta rangkaian pembinaan rumah yang strategik. Seharusnya,golongan yang berpendapatan rendah ini dibantu kerana mereka layak menyewa  atau tinggal di tempat lain dan bukannya tinggal di kawasan setinggan.Terdapat 3 program perumahan.
1.      Program Yayasan perumahan Untuk Termiskin (YPUT).Program ini dibiayai oleh Bank Negara Malaysia dan mensasarkan jumlah 20,963 unit rumah di seluruh Negara.
2.      Program Perumahan Rakyat (PPR) di bawah Jabatan Perumahan Negara (JPN),Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. PPR telah di perkenalkan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dengan sasaran pembinaan sejumlah 54,679 unit rumah untuk disewakan kepada setinggan di seluruh Negara.
3.      Program Perumahan Rakyat (PPR) dasar baru telah mensasarkan pembinaan sejumlah 90,000 unit PPR di seluruh Negara.50,000 unit daripadanya akan disewakan sementara 40,0000 unit pula akan dijual.PPR dasar baru ini akan dilaksanakan berdasarkan peruntukkan yang diluluskan oleh pihak kerajaan.

Pengawalan kemasukkan migrasi perlu di jalankan dengan ketat bagi mengatasi permasalahan setinggan ini.Apabila berlaku kebanjiran migrasi dari dalam dan luar negara,ia telah menyebabkan petempatan setinggan semakin berleluasa di kawasan-kawasan Bandar.Oleh itu,kemasukan migrasi ini seharusnya dititikberatkan oleh pihak-pihak tertentu bagi mengawal permasalahan petempatan setinggan ini.Kemasukan migrasi dari luar secara besar-besaran turut mendatangkan banyak permasalahan negatif di negara ini.Kemasukan warga asing turut menyumbang kepada masalah sosial yang serius di Negara kita.Di kawasan petempatan setinggan juga terdapat ramai warga asing yang tinggal di kawasan berkenan.Jelaslah bahawa kemasukan migrasi juga harus dipandang dengan serius dan ditangani bagi mengatasi masalah petempatan setinggan ini.
Kesimpulannya,masalah sosial petempatan setinggan ini berlaku kesan daripada ketidakupayaan memiliki rumah sendiri .Perbezaan taraf hidup seseorang mendorong kepada berlakunya permasalahan ini.Oleh itu,menyediakan perumahan dan petempatan yang selesa kepada rakyat menjadi satu tanggungjawab yang besar bagi kerajaan yang memerintah.Tambahan pula,persekitaran rumah yang selesa boleh menyelamatkan anak-anak muda daripada tergelincir dalam aktiviti kurang sihat seterusnya membantu kita mengelakkan pelbagai masalah sosial.

No comments:

Post a Comment